Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Definities
Opdrachtgever: de opdrachtgever en contractuele wederpartij van Intragens en de klant, al dan niet door tussenkomst van een eventuele tussenpersoon.
Tarief: de verschuldigde beloning voor de door Intragens verrichte werkzaamheden.
Opdracht: de opdracht aan Intragens tot het adviseren van een organisatie of rechtspersoon.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Intragens en op door of via Intragens gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Intragens slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Intragens zijn overeengekomen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 3

Annulering, herroeping van de Opdracht
Opdrachtgever kan de Opdracht kosteloos annuleren tenzij er al een begin is gemaakt met de uitvoering ervan en/of al een afspraak op locatie is gemaakt ter uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 4

Tarief en facturatie
Het tarief en eventuele betaling in termijnen wordt van te voren duidelijk afgesproken. De algemene betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

ARTIKEL 5

Intragens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gegeven advies aan de organisatie.

ARTIKEL 6

Privacy en geheimhouding
Zie hiervoor ook het privacyreglement.

Intragens zal alleen persoonsgegevens van de Opdrachtgever verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Intragens en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor deze bedrijfsvoering. De Opdrachtgever geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming.
Intragens zal geen gegevens van Opdrachtgever verstrekken aan derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, tenzij Intragens op grond van de wet of een rechterlijk bevel gehouden is gegevens te verstrekken.

ARTIKEL 7

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze aanbiedingen en overeenkomsten.